REGULAMIN SPRZEDAŻY

z dnia 17.02.2024

W trosce o ochronę Twoich praw powstał niniejszy dokument. Znajdziesz w nim informacje na temat sposobu złożenia zamówienia, formy płatności, warunków zawarcia umowy, jak również informację o procedurze odstąpienia od umowy dotyczącej zakupionych produktów elektronicznych.

Pamiętaj, proszę, że postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw konsumentów, przysługujących Ci na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Wszelkie potencjalne wątpliwości będą interpretowane na korzyść Kupującego.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedawcą jest Anna Zawierucha, prowadząca działalność nierejestrowaną;
 2. W każdej sprawie dotyczącej sprzedaży produktów elektronicznych przez Sprzedawcę prosi się o kontakt pod adresem e-mail: anna@przyszlosc-szkolenia.pl
 3. Administrator wyznaczył elektroniczny punkt kontaktowy związany z Serwisem przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich. Komisją, Radą Usług Cyfrowych: anna@przyszlosc-szkolenia.pl. Ten sam punkt kontaktowy może być wykorzystywany przez Użytkownika do bezpośredniej i szybkiej komunikacji z Administratorem. Komunikacja prowadzona jest w języku polskim.
 4. Za pośrednictwem Platformy kursowej Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych, konsultacji online oraz świadczy na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną.
 5. Za pośrednictwem Platformy Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na Platformie.
 6. Niniejszy dokument – Regulamin sprzedaży określa zasady i warunki korzystania z Platformy, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupującego.
 7. Wszystkie ceny produktów podane na stronie Platformy są cenami brutto w polskich złotych.

WYJAŚNIENIE DEFINICJI

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

PLATFORMA – Platforma internetowa, z której właśnie korzystasz, jest prowadzona w serwisie WordPress. Masz na niej możliwość zakupu produktów elektronicznych oferowanych przez Sprzedawcę.

PRODUKT –  Oznacza produkt elektroniczny, w szczególności kurs online, który jest dostępny na Platformie.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Formularz zamówienia to nic innego jak usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia, w szczególności za pomocą określenia warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu płatności, dostawy etc.
KONTO – Usługa elektroniczna, mówiąc ściślej, jest to oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym, dotyczący Kupującego. Są w nim gromadzone przekazane dane oraz informacje dotyczące zakupionych produktów elektronicznych.
ZAMÓWIENIE – Oświadczenie woli składane za pośrednictwem Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu elektronicznego ze Sprzedawcą.
USŁUGA ELEKTRONICZNA –  Usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Platformy.
UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa sprzedaży zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Platformy, dotycząca produktów oferowanych do nabycia przez Sprzedawcę.
REJESTRACJA – Procedura mająca na celu założenie przez Klienta konta za pośrednictwem Platformy.
KONTO UŻYTKOWNIKA KURSU ONLINE – Oznacza indywidualny dla każdego Klienta dostęp do panelu z kursem online, uruchomiony na rzecz kursanta przez Sprzedawcę. Po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi: Prowadzenie konta Klienta.

KLIENT/KUPUJĄCY/UŻYTKOWNIK – Rozumie się przez to Konsumentów oraz przedsiębiorców, osoby prawne i inne osoby dokonujące zakupów na Platformie.
KONSUMENT –  Rozumie się przez to konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Od 1 stycznia 2021 roku przepisy dotyczące konsumenta będą stosowane także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

PODSTAWOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY

 1. W celu dokonania zakupu oraz korzystania z zakupionego produktu nie jest konieczne posiadanie sprzętu komputerowego o szczególnych warunkach technicznych lub innych urządzeń elektronicznych przez Kupującego.
 2. Wystarczające warunki dające możliwość korzystania z zakupionego produktu to:
  a) dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet;
  b) zainstalowany i aktualny system operacyjny oraz przeglądarka internetowa;
  c) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
  d) posiadanie pakietu oprogramowania – pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiednika
 3. e) aktywne konto na platformie Facebook.
 4. W celu otrzymania dostępu do prywatnej grupy wsparcia, utworzonej przez Sprzedawcę na platformie Facebook, konieczne jest, aby Kupujący posiadał konto na platformie Facebook.
 5. W przypadku gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony produkt, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą za pomocą wskazanego na stronie internetowej adresu e-mail.
 6. Zabrania się Klientowi korzystania z innych kont klientów oraz udostępniania swojego konta innym osobom. Klient jest obowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 7. Klient jest obowiązany do korzystania z Platformy w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
 8. Użytkownik nie może zamieszczać Treści Użytkownika, które:

– są niezgodne z tematyką danego modułu tematycznego lub grupy zainteresowań – wypowiedzi powinny być związane z treściami pojawiającymi się w ramach Platformy lub Grupy Społecznościowej, szeroko pojętym rozwojem kompetencji użytkowników;

– powielają treści, które pojawiły się wcześniej w Grupie Społecznościowej. Przed zamieszczaniem nowej treści Użytkownik jest zobowiązany upewnić się, że podobna treść nie została zamieszczona wcześniej;

– dotyczą spraw technicznych związanych z funkcjonowaniem Grupy Społecznościowej lub Platformy – sprawy techniczne powinny być zgłaszane przez Użytkowników elektronicznie na adres e-mail anna@przyszlosc-szkolenia.pl.

– zawierają linki;

– służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, sprzedaż oraz promowanie produktów, usług, projektów, zbiórek. Wyjątek stanowią posty cykliczne zamieszczane przez administratora Grup Społecznościowych, które będą służyć działaniom reklamowym, promocyjnym, marketingowym Użytkowników;

– służą prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. próbom oszustwa i wyłudzania środków finansowych od innych Użytkowników;

– nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc;

– propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;

– nawołują do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść;

– znieważają grupę ludności albo poszczególne osoby z powodu jej przynależności płciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości;

– zawierają treści o charakterze szowinistycznym i mizoginistycznym, jak również noszące znamiona dyskryminacji płciowej;

– zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę trzecią;

– naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej;

– zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;

– nawołują do zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takie zachowania;

– obrażają uczucia religijne;

– mogą wywoływać dyskomfort innych użytkowników, w szczególności poprzez brak empatii lub szacunku innych Użytkowników

– naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobry obyczaje w inny sposób.

 1. Użytkownik, który uważa opublikowaną w Serwisie treść za nielegalną lub naruszającą warunki Regulaminu, może przesłać do administratora anna@przyszlosc-szkolenia.pl zgłoszenie dotyczące tej treści.
 2. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe Użytkownika, Administrator bez zbędnej zwłoki przesyła Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
 3. Administrator rozpatruje zgłoszenie oraz podejmuje decyzję co do treści, której dotyczy zgłoszenie, w sposób terminowy (do 14 dni), niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności.
 4. Skutkami obsługi zgłoszenia nielegalnych treści mogą być:

– usunięcie zgłoszonej treści,

– uniemożliwienie dostępu do zgłoszonej treści,

– depozycjonowanie zgłoszonej treści,

– inne ograniczenie widoczności zgłoszonej treści,

– demonetyzacja zgłoszonej treści,

– uniemożliwienie Użytkownikowi dalszego korzystania z usług.

 1. O podjętej decyzji Administrator powiadamia Użytkownika bez zbędnej zwłoki.
 2. Użytkownik może odwołać się od decyzji Administratora w terminie 14 dni od otrzymania uzasadnienia jej usunięcia.
 3. Odwołanie powinno zawierać wyczerpujące uzasadnienie.
 4. Administrator rozpatruje odwołania w terminie 14 dni.
 5. Klient może skorzystać z pomocy technicznej w razie problemów dotyczących funkcjonowania Platformy drogą elektroniczną, wysyłając zapytanie na adres e-mail Sprzedawcy anna@przyszlosc-szkolenia.pl.
 6. W przypadku zakupu produktu uwzględniającego konsultacje online zostaną one przeprowadzone po uprzednim uzgodnieniu terminu z Klientem lub zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie internetowej Sprzedawcy.

USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Za pośrednictwem Platformy Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. Sprzedawca udostępnia następujące usługi elektroniczne: konto, formularz zamówienia, newsletter.
 2. KONTO– korzystanie z konta jest możliwe po złożeniu zamówienia. Po złożeniu zamówienia Konto jest tworzone automatycznie. Za pomocą Konta Kupujący ma możliwość otrzymać dostęp do zakupionych produktów elektronicznych.
 3. USŁUGA ELEKTRONICZNA KONTOjest świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta, wysyłając stosowne żądanie do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. FORMULARZ ZAMÓWENIA– korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem zakupu przez Klienta pierwszego produktu na Platformie.
 5. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków. Po wypełnieniu Formularza zamówienia oraz po kliknięciu w pola „Zamawiam i płacę” lub innego równoznacznego.
 6. Usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Kupującego są nieodpłatne.

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Klient składa Zamówienie przez kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie „Zamawiam i płacę” lub inny równoważny.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 4. Poprawne wypełnienie Formularza zamówienia jest potwierdzane ekranem zawierającym podsumowanie zamówienia.
 5. Płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.
 6. Z chwilą skutecznego dokonania płatności między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa o dostarczenie treści cyfrowej (produktu elektronicznego).
 7. Zakupiony przez Klienta produkt jest dostępny do korzystania lub pobrania bezpośrednio z Konta Klienta na Platformie Facebook. Do Klienta wysyłana jest wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na pobranie zakupionego produktu albo wiadomość e-mail zawierająca informacje dotyczące logowania na Platformę kursową lub instrukcję dotyczącą sposobu pobrania produktu elektronicznego lub uzyskania do niego dostępu.
 8. W przypadku złożenia Zamówienia dotyczącego sprzedaży produktów elektronicznych z chwilą skutecznego dokonania płatności między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju, których treść jest związana z przedmiotem zamówienia na Platformie.

PRODUKT ELEKTRONICZNY

 

 1. Produkt stanowi treść cyfrową w rozumieniu art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Sprzedawca dostarcza Kupującemu treść cyfrową w postaci zakupionego przez Kupującego produktu.
 3. Zakupiony przez Kupującego produkt jest dostępny do pobrania bezpośrednio z Konta Klienta, a także wysłana zostanie wiadomość e-mail do Kupującego z aktywnym linkiem lub instrukcją dotyczącą sposobu, w jaki można uzyskać dostęp do zakupionego produktu.
 4. Jeśli w opisie produktu na Platformie wskazano inny termin dostawy produktu, obowiązują zasady wskazane w opisie oferty.
 5. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Kupującego jakiejkolwiek dodatkowej pomocy przy korzystaniu z produktu elektronicznego. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za niespełnienie warunków technicznych przy korzystaniu z zakupionego produktu elektronicznego.
 6. Zabrania się Kupującemu udostępniać produkt elektroniczny lub dane do swojego konta innych podmiotom.
 7. Zakupiony produkt stanowi własność Sprzedawcy i nie może być przedmiotem odsprzedaży czy dystrybucji.

 KONSULTACJE ONLINE

 1. Konsultacje online stanowią usługę w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Sprzedawca dostarcza Kupującemu usługę w postaci zakupionych konsultacji online.
 3. Zakupiona przez Kupującego konsultacja online odbędzie się zgodnie z terminem określonym przez Strony umowy.
 4. Warunki techniczne potrzebne do realizacji usługi zostały określone w niniejszym Regulaminie.
 5. Konsument, wyrażając zgodę na wykonanie w pełni usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, utraci w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy.

KURS ONLINE

 

 1. Konto użytkownika jest prowadzone na Platformie Facebook.
 2. Na Platformie można dokonać zakupu produktów elektronicznych oferowanych przez Sprzedawcę.
 3. Konto uczestnika kursu online oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony dla niego przez Sprzedawcę. Za pomocą Konta Klient otrzymuje dostęp do produktu elektronicznego zakupionego u Sprzedawcy.
 4. W celu otrzymania dostępu do kursu online Kupujący powinien zalogować się na Platformie przy wykorzystaniu nazwy użytkownika oraz hasła.
 5. Użytkownik może zgłosić żądanie usunięcia Konta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta przez Sprzedawcę może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania. Użytkownik wysyła do Sprzedawcy w tym celu drogą elektroniczną oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Analogiczne zastosowanie ma to do rozwiązania umowy przez Sprzedawcę.
 6. Materiały kursowe będą dostępne od razu w panelu kursu online. Jeżeli Użytkownik nie może uruchomić pliku udostępnianego w ramach kursu online, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 7. Materiały na Platformie będą dostępne przez 1 rok od dnia otrzymania dostępu do kursu online.
 8. W przypadku zakupu kursu online przed terminem jego rozpoczęcia (przedsprzedaż kursu online) materiały będą dostępne przez 1 rok od dnia uruchomienia kursu online.
 9. W przypadku umów zawartych na czas określony, np. model subskrypcyjny, umowa obowiązuje do dnia wskazanego w dokonanym Zamówieniu.
 10. W przypadku kursu online Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, chyba że wyraził zgodę na dostarczenie treści cyfrowej natychmiast i wyraził zgodę na rezygnację z prawa do odstąpienia od umowy.

WARUNKI LICENCYJNE DLA KURSU ONLINE

 

 1. Produkty elektroniczne, które zostały udostępnione przez Sprzedawcę, stanowią przejaw jego własnej twórczości intelektualnej i podlegają ochronie prawnej.
 2. Produkty elektroniczne stanowią utwór zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie prawa. Sprzedawca przekazuje Kupującym dostęp do zakupionych produktów, łącznie z prawem do korzystania z nich (licencja).
 3. Okres trwania licencji na kurs online obejmuje 1 rok. Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania warunków niniejszej licencji.
 4. Kupujący ma prawo korzystać z kursu online tylko na własny użytek i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Zabrania się Kupującemu udostępniać kurs online lub dane do swojego konta innym podmiotom.
 6. Zakupiony produkt nie może być przedmiotem odsprzedaży lub dystrybucji i sprzedaży handlowej.
 7. Licencja udzielona Kupującemu nie obejmuje prawa do:
 8. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia kursu online w całości lub w części w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek;
 9. wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w części lub całości kursu online;
 10. odpłatnego bądź nieodpłatnego rozpowszechniania kursu online jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
 11. odpłatnego bądź nieodpłatnego rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie, w tym sprzedaży, użyczenia, najmu lub udostępniania w Internecie kursu online w całości lub w części;
 12. drukowania w całości lub w części produktu, z wyjątkiem drukowania na użytek własny, zgodny z warunkami licencji.

FORMY PŁATNOŚCI

 

 1. Po złożeniu przez Kupującego Zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym Regulaminie na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie dokonania Zamówienia.
 2. Dostępne metody płatności za Zamówienie są opisane na Platformie, a także udostępniane Kupującemu podczas składania Zamówienia. Są to: przelew elektroniczny lub BLIK na telefon.
 3. Po kliknięciu w przycisk finalizujący „Zamawiam i płacę” lub inny o równoznacznym brzmieniu Kupujący otrzyma informacje niezbędne do realizacji płatności.
 4. Wskazane ceny są cenami brutto.
 5. Do każdego zamówienia jest wystawiany dokument potwierdzający dokonanie płatności, dołączany w wiadomości e-mail. Każdy Klient otrzymuje fakturę wysyłaną w formie załącznika do korespondencji e-mail.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 

 1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Kupującemu produktu wolnego od wad.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 3. W przypadku, kiedy Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. W celu złożenia reklamacji Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę (i stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu). Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak i pocztą elektroniczną.
 5. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedający powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny podany przez Klienta w reklamacji.
 7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących informacji: okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację.
 8. Podanie wskazanych wyżej informacji i okoliczności ułatwi sposób procesowania reklamacji. Informacje te mają jednak formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 9. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 

 1. Jeśli w toku zakupu produktu Konsument wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w postaci zakupionego produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. W sytuacji, gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Konsument ma prawo odstąpić od umowy na warunkach wskazanych poniżej.
 3. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Odstąpienie od umowy następuje przez poinformowanie Sprzedawcy o swojej decyzji za pomocą oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
 5. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, udostępnionego jako załącznik do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza jest jednak tylko zaleceniem dla Konsumenta, a jego niewykorzystanie w procesie odstąpienia od umowy nie stanowi o nieważności odstąpienia.
 6. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy zupełnie wystarczające jest, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu tych samych sposobów płatności, które zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie. Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane w celu obsługi konta użytkownika, realizacji zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Platformy umowami sprzedaży.
 2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Sprzedającego.
 3. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania oraz modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Żeby temu zapobiec, Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe, bezpieczna skrzynka poczty elektronicznej oraz inne chroniące bezpieczeństwo korzystających z publicznej sieci Internet.
 4. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie hasła w jakiejkolwiek formie.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ:

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą produktów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez Strony konfliktu.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Platformy.
 4. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sprzedaży na odległość, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy zawartej w produktach elektronicznych, w tym kursie online kupionego przez Kupującego oraz za nieuzyskanie przez Kupującego zamierzonych celów.
 6. Skuteczność wdrożenia materiałów zawartych w produktach jest uzależniona między innymi od cech osobniczych oraz wkładu pracy własnej Kupującego.
 7. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, regulujące ochronę praw konsumentów.
 8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają podjęcia w stosunku do osób naruszających warunki licencji oraz prawa autorskie kroków prawnych, przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

 

Zał. 1 – Formularz reklamacyjny

Zał. 2 – Formularz odstąpienia od umowy